Naar een nieuw stelsel: SCAN

Het stelsel ‘agrarisch natuurbeheer Nederland’ wordt in de nabije toekomst omgevormd tot een nieuw stelsel. Het huidige stelsel, dat wordt bekostigd door de Europese Unie en wordt uitgevoerd door het ministerie van RVO, brengt ongeveer 40% aan overheadkosten met zich mee. Van iedere euro uit Brussel komt 60 eurocent daadwerkelijk bij de boer terecht en wordt 40 eurocent besteed aan regelgeving en bijvoorbeeld het uitvoeren van controles. Binnen het huidige stelsel worden jaarlijks 1200 Nederlandse aanvragen ingediend.

De boer krijgt geld voor gederfde inkomsten en gedane arbeid, te denken valt aan het zaaien van akkerranden. Daar de boer op deze stukken grond geen ander gewas kan zaaien, derft hij inkomsten. Het zaaien en onderhouden van de akkerranden valt onder gedane arbeid. Op dit moment is de vergoeding voor een akkerrand ongeveer €2150,- per hectare. Dit bedrag zal per 1 januari 2016 fors worden verhoogd. Op Noord-Beveland ligt ongeveer 80 hectare aan dergelijke overheidsranden. Veel boeren zouden hier aan mee willen doen, maar doordat de aanleg van nieuwe randen niet wordt toegelaten, is dat niet mogelijk.

Binnen het nieuwe stelsel zullen de overheadkosten niet meer dan 15 à 20% zijn. Het nieuwe stelsel wordt geheel door de provincie uitgevoerd. De 9 agrarische natuurverenigingen binnen Zeeland vormen hiervoor samen één collectief, een coöperatieve vereniging genaamd Scan. Scan zal voor heel Zeeland een aanvraag indienen bij de provincie. Door deze collectieve benadering zal het aantal ingediende aanvragen naar verwachting dalen tot ongeveer 40 voor heel Nederland. Het nieuwe collectief zal gaan onderhandelen met de boeren, zal de aanvragen verzorgen, zal de monitoring en tellingen uitvoeren, evenals het uitvoeren van de controle. Vanuit stichting Akkerleven neemt één bestuurder plaats in het collectief. Hierdoor blijft de invloed van Noord-Beveland binnen het collectief gewaarborgd.

Deze wijzigingen maken dat er veranderingen zullen plaatsvinden op Noord-Beveland. Het nieuwe stelsel gaat uit van een ‘kerngebieden benadering’. Dit houdt in, dat er alleen nog Akkerranden worden aangelegd, als er veel vogels voorkomen van de volgende soorten: de patrijs, de graspieper, de gele kwikstart, en de veldleeuwerik. Helaas voor Noord-Beveland komen deze vogels veel meer voor in gebieden in Zeeuws Vlaanderen, op Walcheren en op Zuid-Beveland. Als gevolg hiervan, krijgt Noord-Beveland aanmerkelijk minder akkerranden. Stichting Akkerleven zet daarom in op de nieuwe pilot voor bijvoorbeeld ‘Erfvogels en Kustvogels, zoals de kluut en de scholekster.

Interessante weblinks

SCAN

Op de website van de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) vindt u actuele informatie over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer vanaf 2016.

Poldernatuur Zeeland

Poldernatuur Zeeland is ontstaan uit de samenwerking van de 9 agrarische natuur verenigingen in Zeeland en sluit beheercontracten af met agrariërs voor de aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen.

ZLTO

De ZLTO ondersteunt u als ondernemer in de groene ruimte bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.

Rode vogellijst

Op de website van Vogelbescherming Nederland kunt u het rapport ‘Rode lijst en de ‘rode vogellijst’ raadplegen.