Ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland 2016

Op 16 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld voor inspraak en advies. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheer gebieden in Zeeland en dient onder andere voor de subsidiëring van het (agrarisch) natuurbeheer. Vanaf 2016 zal het agrarisch natuurbeheer door boeren ingrijpend wijzigen. Het beheer zal worden geconcentreerd in de meest kansrijke gebieden voor akker- en weidevogels, de zogenaamde kerngebieden. De ligging van deze gebieden wordt door de Provincie bepaald in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016. Daarnaast zijn er in dit plan gebieden opgenomen voor onder andere beheer van bloemdijken, landschapsbeheer en beheer voor kustvogels.
Het Ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland 2016 ligt vanaf 29 december 2014 gedurende 6 weken ter inzage op de Zeeuwse gemeentehuizen en bij de Provincie Zeeland, Abdij 6 te Middelburg. Het kan verder worden ingezien en gedownload van de provinciale website www.zeeland.nl (via de link op de startpagina ‘actueel natuurbeleid’). De bijbehorende kaarten kunnen in detail worden bekeken via het provinciale Geoloket, zie de link onder aan deze pagina.
Zienswijzen kunnen gedurende de inspraakperiode van 29 december 2014 tot en met 8 februari 2015, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. van der Reest (natuurbeheer) via 0118-631730/ pvr@ zeeland.nl of met mevr. W. Maljaars (agrarisch natuurbeheer) via 0118- 631726 of wml@zeeland.nl.

Bron: Officiële Mededelingen van de Provincie Zeeland


Indien u na het bezoeken van de onderstaande weblinks belangstelling, vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met ons voor advies.

Indicatieve onderzoeksgebieden

Interessante weblinks

Provincie Zeeland

Bezoek de website van de provincie Zeeland voor meer informatie over het Ontwerp Natuurbeheerplan Zeeland 2016.

Kaarten Geoloket

De bijbehorende kaarten kunnen in detail worden bekeken via het provinciale Geoloket.