Doelstelling

Stichting Akkerleven heeft als doel het beheer en de ontwikkeling van natuurwaarden èn het realiseren van een aantrekkelijk landschap op Noord-Beveland door gezamenlijke inspanning met andere organisaties. Zij bevordert duurzame, economisch gezonde, landbouw met behoud en ontwikkeling van de voor Noord-Beveland karakteristieke natuur- en landschapswaarden.

Stichting Akkerleven stimuleert evenwichtig recreatief medegebruik en agrotoerisme. Zij hanteert als uitgangspunt, dat de zorg en de verantwoordelijkheid voor de bijzondere kwaliteiten van Noord-Beveland, de rust, de ruimte en de natuur bij de bewoners van Noord-Beveland dient te liggen. Bewoners worden daarom gestimuleerd zich actief in te zetten voor het natuur- en landschapsbeheer in hun omgeving.

Stichting Akkerleven helpt bewoners en organisaties hierbij door te onderzoeken, te adviseren en daar waar mogelijk te ondersteunen. Zij is het aanspreekpunt en het overlegorgaan met bewoners en de overheid op Noord-Beveland met betrekking tot het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.