Welkom

Stichting Akkerleven is een agrarische natuurvereniging, die met hulp van vele vrijwilligers, werkzaamheden verricht in de gemeente Noord-Beveland. De stichting zet zich actief in om natuurprojecten met behulp van subsidiëring van de grond te krijgen en wordt daarnaast geholpen door vele donateurs. De stichting heeft geen beroepskrachten in dienst en is hierdoor genoodzaakt kritisch te kijken naar de eigen organisatie.

Poldernatuur Zeeland

Stichting Akkerleven is evenals de andere Zeeuwse agrarische natuurverenigingen aangesloten bij Poldernatuur Zeeland. Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs (met medewerking van Akkerleven) voor de aanleg voor de aanleg en beheer van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen.

Bloeiende akkerranden

Dit gebeurt binnen het landelijk stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (natuurkwaliteit) en efficiënt (financieel) uit te voeren.

Locaties bloemranden

Hectare grond

Kilometer wandelpad

Kilometer ruiterpad

Eindeloos Eiland